Leersteundecreet

Er is nog steeds geen conceptnota. In het decreet Corona V werd beslist om de transitieperiode van de ondersteuningsnetwerken met nog een schooljaar te verlengen.

Afwezigheden van leerplichtige 5-jarigen in het kleuteronderwijs

De codes van het lager onderwijs zijn niet van toepassing voor de leerplichtige kleuters met geboortejaar 2015. We verwijzen u hiervoor naar de omzendbrief “Afwezigheden van het basisonderwijs”. Vanuit verificatie worden geen attesten opgevraagd voor deze leerlingen,...

Voorontwerp van het decreet rond leerplicht vanaf 5 jaar

Er is een voorontwerp van decreet rond de leerplicht vanaf 5 jaar. Daar dit nog niet goedgekeurd werd door het Vlaams Parlement, adviseren we voorzichtigheid bij het verspreiden van deze informatie. Jullie kunnen hieronder het voorontwerp van het decreet en de memorie...