Er is een voorontwerp van decreet rond de leerplicht vanaf 5 jaar. Daar dit nog niet goedgekeurd werd door het Vlaams Parlement, adviseren we voorzichtigheid bij het verspreiden van deze informatie.

Jullie kunnen hieronder het voorontwerp van het decreet en de memorie van toelichting vinden:

In het voorontwerp van het decreet lezen we op p.10 art.31:

‘Voor leerlingen in het kleuteronderwijs die vijf jaar worden voor 1 januari van het schooljaar is er een leerplicht ten belope van 275 halve dagen aanwezigheid per schooljaar. Voor de berekening van dat aantal halve dagen aanwezigheid in functie van de leerplicht en de regelmatigheid van de leerling kunnen de afwezigheden die door de directie als aanvaardbaar geacht worden meegerekend worden.

In de memorie van toelichting lezen we op p.4 :

De federale overheid besliste in het voorjaar 2019 tot een verlaging van de aanvang van de leerplicht. Bij de uitwerking en invulling van de verlaging van de aanvang van de leerplicht maakt de Vlaamse overheid volgende keuzes:

– Flexibele oplossing voor doelgroepen zoals leerlingen die revalidatie behoeven, trekkende bevolking, … …