Een eerste fundamenteel kenmerk van de werking van de CAR is de interdisciplinaire samenwerking. De multidisciplinaire samenstelling van de teams zorgt voor de noodzakelijke deskundigheid om tegemoet te komen aan complexe problematieken.

De teamleden stemmen hun individuele werkzaamheden op elkaar af vanuit een gezamenlijke visie en op basis van een geïntegreerd plan. De participatie van de zorggebruiker wordt nagestreefd op het individueel niveau, op het gezinsniveau en op het omgevingsniveau.

De Centra voor Ambulante Revalidatie bieden uitsluitend ambulante hulp aan. Verblijf in onze centra kan dus niet.

De meeste therapieën gaan door in de centra. In bepaalde gevallen zullen de hulpverleners zich echter ook verplaatsen om een aanbod op verplaatsing te verzorgen.

Ambulante revalidatie streeft ernaar de zorggebruiker zo lang en zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn natuurlijk milieu.

Het revalidatieaanbod wordt altijd afgestemd op de noden van de zorggebruiker en zijn omgeving.

Het team streeft geïndividualiseerde doelstellingen na met aangepaste werkvormen. Deze krijgen vorm in een behandelplan op maat, dat wordt opgesteld door de zorggebruikers en het behandelend team in een nauwe samenwerking.

Betrokkenheid van de zorggebruiker en zijn ouders/familieleden is een voorwaarde bij het diagnostisch onderzoek, het opstellen van het therapieplan, het behandelingsproces en bij de evaluatie van de resultaten. Deze participatie is gebaseerd op wederzijds engagement en respect. Dit vormt de basis voor de hulpverlening.

De zorggebruikers zijn eigenaar van hun revalidatieproces en worden daarom actief betrokken bij de onderzoeken en de behandelingen. Deze betrokkenheid kan gaan van informatie-uitwisseling, bijwonen van en participeren aan diagnostische en therapeutische sessies, tot actieve deelname aan bijeenkomsten in groep.

De uitvoering van het revalidatieprogramma gebeurt op een weldoordachte manier en met gebruik van wetenschappelijk onderbouwde middelen en methodieken.Het personeel is gekwalificeerd en gespecialiseerd in de doelgroepen die in het centrum behandeld worden.

Er is ruimte voor deskundigheidsbevordering door een permanent bijscholings- en vormingsaanbod en door intern overleg.

Daarnaast werkt het team mee aan relevante wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Zowel de onderzoeksfase als de behandelingsfase is beperkt in duur. De onderzoeksfase kan maximaal 3 maanden duren en de maximale behandelingsduur is afhankelijk van de doelgroep waartoe de zorggebruiker behoort. Jaarlijks worden de vorderingen geëvalueerd en wordt de behandeling verdergezet als er een prognose van verbetering blijft in de context van ambulante revalidatie.

Het team werkt samen met diverse andere diensten en voorzieningen. Er wordt overlegd en informatie uitgewisseld met de verwijzende instantie en indien het geval, met de dienst of instantie naar waar men het kind verwijst.
Bij kinderen op schoolleeftijd is de samenwerking met de leerkrachten en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) essentieel, zowel op het vlak van het leren als op het psychosociaal functioneren.
Andere hulpverleningsvormen kunnen zijn: de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), thuisbegeleidingsdiensten, Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), huisartsen, geneesheren-specialisten, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, enz.