PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN

Met huidig document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject via de website van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie vzw

Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

1.      IDENTIFICATIE EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie vzw met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Waterloose Steenweg en ondernemingsnummer 0863.571.697 

2.      WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

–         Identificatiegegevens

–         Contactgegevens

–         Opleidings- en beroepsgegevens

–         CV

–         Sollicitatiebrief 

3.      VOOR WELKE DOELEINDEN EN MET WELKE RECHTSGROND WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens eventueel verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures . Uw kandidatuurstelling geldt als actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken. 

4.      BEWAARTERMIJN

Uw gegevens worden bewaard tot 6 maanden na de kandidatuurstelling 

5.      ONTVANGERS EN DOORGIFTE

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. 

6.      RECHTEN MBT VERWERKING VAN DE AAN ONS VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om

(1)   Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

(2)   Onjuiste gegevens te doen verbeteren

(3)   In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen

(4)   De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken

(5)   De aan ons verstrekte gegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen

(6)   Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 

7.      CONTACT

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie vzw, Stefaan Singelée, Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze.