Algemene Vergadering

18 juni 2021

Geacht Lid,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de algemene vergadering van onze Federatie CAR op vrijdag 18 juni 2021 om 10.00u.

Omwille van de covid-19 epidemie en de maatregelen van de overheid wordt deze vergadering georganiseerd via videoconferentie (Teams).

Agenda:

10.00u gezamenlijke vergadering van de Nederlandstalige en Franstalig-Duitstalige vleugel

VERGADERLINK:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRjYjcyZGItZTI4NC00NmRkLTgzY2MtOWY4ZGEzNDMwNmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234f8b33c-1671-4757-96b7-38009ad580ce%22%2c%22Oid%22%3a%2231b4d445-8d1f-4c28-af77-f761f15fe670%22%7d

1. Verslag van de buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering juni 2020 (omwille van de covid-19 maatregelen via schriftelijke vorm) m.b.t. het gemeenschappelijke deel van de vergadering

2. Rekeningen 2020 en begroting 2021

3. Kwijting van bestuurders

4. Samenstelling raad van bestuur

10.30u aparte vergadering voor Nederlandstalige en Franstalige leden

VERGADERLINK:

Klik hier

5. Verslag van de buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering juni 2020 (omwille van de covid-19 maatregelen via schriftelijke vorm) m.b.t. het apart deel van de vergadering

6. Rekeningen 2020 en begroting 2021 m.b.t. Nederlandstalige vleugel

7. Kwijting van bestuurders

8. Activiteitenverslag 2020

9. Evaluatie beleidsplan 2020

10. Geactualiseerde samenwerking met Sig

11. Beleidsplan 2021

10. Actualia

 

Sergio Cavaleiro – voorzitter (Franstalige vleugel)

Stefaan Singelée – voorzitter (Nederlandstalige vleugel)