Kwaliteit wordt door al onze leden erg hoog in het vaandel gedragen. Graag presenteren we hier op een transparante manier de gezamenlijke visie van de Centra voor Ambulante Revalidatie op kwaliteitsontwikkeling. 

Kwaliteitsontwikkeling moet winst opleveren voor de zorggebruiker

Kwaliteitsontwikkeling heeft tot doel om de kwaliteit van de zorg voor de zorggebruiker te verhogen. Er moet dan ook altijd een directe of indirecte winst inzitten voor deze zorggebruiker. Een kwaliteitsbeleid is immers nooit het doel op zich, maar altijd het middel!

Alle initiatieven in kader van kwaliteitsontwikkeling hebben dan ook steeds een effect op de ontvangen zorg of de ervaren kwaliteit bij de zorggebruiker.

Kwaliteitsontwikkeling vereist een integrale benadering

Kwaliteitsontwikkeling behoort tot de opdracht van ieder CAR.

Iedereen in de organisatie is verantwoordelijk voor kwaliteitsontwikkeling.

Kwaliteitsontwikkeling grijpt in op elke fase van het proces. Het heeft te maken met de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg.

Kwaliteitsontwikkeling is een proces van permanent leren

Kwaliteitsontwikkeling is een permanent proces en kan nooit als voltooid beschouwd worden. Het ontstaat vanuit permanent reflecteren op het eigen handelen en leren uit ervaringen. De CAR hebben aandacht voor het individueel leren bij medewerkers, maar evenzeer voor het leren als organisatie en als sector.

Het transparant maken en delen van ervaringen binnen de sector, als stimulans voor sectorleren en organisatieleren, vormen de kern van onze de sectorale kwaliteitsontwikkeling.

 

Kwaliteitsontwikkeling vertrekt vanuit verschillende perspectieven

Kwaliteitsontwikkeling moet vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Traditioneel vertrekt kwaliteitsbeleid vaak vanuit het perspectief van de professional en het perspectief van de organisatie. Hoewel beide perspectieven erg belangrijk zijn, zetten de Centra Ambulante Revalidatie het perspectief van de zorggebruiker hier als minstens even belangrijk naast.

De rol van de zorggebruiker binnen de Centra Ambulante Revalidatie is er één van betrokken partner in het zorgproces. Literatuur leert ons dat het perspectief van de zorggebruikers op kwaliteit van zorg breder is dan alleen de zorgverlening zelf. Het omvat meerdere aspecten dan de feitelijke zorgverlening en gaat breder dan het perspectief van de professional en de organisatie.

Wanneer we de kwaliteit van zorg willen verbeteren is het vooral van belang vanuit welk perspectief de kwaliteit van zorg verbeterd moet worden. Dit heeft namelijk invloed op de methodologische keuzes die gemaakt moeten worden.

Kwaliteitsontwikkeling vertrekt vanuit een heldere visie op menselijk functioneren 

De Centra voor Ambulante Revalidatie kiezen om te werken aan de hand van de biopsychosociale visie op het menselijk functioneren. Deze visie op het menselijk functioneren is ruimer dan de biomedische visie en benadert de zorggebruiker breder.

Kwaliteitsontwikkeling omvat systematische evaluatie

Kwaliteitsontwikkeling vraagt een systematische benadering. Om het permanent leren te stimuleren dienen er evaluatiesystemen geïnstalleerd te worden.

De Centra voor Ambulante Revalidatie benaderen deze evaluatiesystemen ruimer dan traditioneel vaak het geval is. Evaluatie kan aan de hand van een kwantitatieve benadering, bijvoorbeeld meten van indicatoren, gebeuren, maar kan ook plaatsvinden op basis van kwalitatieve methoden.

Het doel van evaluatie is, ongeacht de methodiek, het stimuleren van kwaliteitsontwikkeling.

Kwaliteitsontwikkeling maakt integraal deel uit van het algemeen beleid

Kwaliteitsontwikkeling maakt enkel kans op succes als het geïntegreerd is in het algemene beleid. Het is gericht op waarmaken van visie, missie en waarden.